PREČO PRÁVE MATRAC MATRACE.sk


1

Sme výrobcami,
nie predajcami

2

Všetky matrace
vyrábame v ČR

3

Všetky poťahy
šijeme v ČR

4

AKCIA 1+1 matrac
ZADARMO !

5

Doprava po ČR a SK
ZADARMO !

6

Vyrobíme akýkoľvek
rozmer matraca

Produkty -> Matrace města -> Matrace Banská Bystrica

Matrace Banská Bystrica

Matrace dodávame úplne zadarmo taktiež do Banské Bystrice!
Řadit podle:

Banská Bystrica (iné názvy pozri kapitolu Názov) je metropola stredného Slovenska, krajské mesto banskobystrického kraja a okresné mesto banskobystrického okresu. Žije v nej 79 368 obyvateľov, čo ju radí na piate miesto na Slovensku.

Základné sídelné jednotky ZSJ: Banská Bystrica – historické jadro, Pri parku, Mesto – sever, Rudlovský potok, Sásová I, Dolina Baranovo, Rudlová I, Nemocnica, Mesto – východ, Majer, Stará Kopa – Turička, Uhlisko, Smrečina, Sídlisko, Urpín, Vartovka, Stará Radvaň, Kráľová, Radvaň, Stará Fončorda, Štiavničky, Školský areál – nová nemocnica, Podlavice – Skubín, Vysielač, Fončorda – Internátna, Fončorda – Tulská, Pršany, Suchý vrch, Pod Suchým vrchom, Nemecký vrch, Mútno – Králiky, Kremnička, Rakytovce, Šalková, Senica, Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Graniar, Trieda Hradca Králové, Sásová II, Rudlová II, Fončorda – Mládežnícka
Mestské časti: Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uľanka
Sídliská: Fončorda, Radvaň, Sásová-Rudlová, Sídlisko SNP
Ostatné časti: Fortnička, Karlovo, Nový Svet, Trosky, Štiavnička, Uhlisko, Žltý Piesok
Trosky
Bola vybudovaná na troskových odvaloch, ktoré siahali až po rieku Hron. Jej vznik súvisí s vybudovaním striebornej huty v roku 1549.

Radvaň
Je známa ako obec už od 13. storočia a má názov podľa zakladateľskej rodiny Radvanských. Nachádza sa tu ich kaštieľ. Dnes je súčasťou Banskej Bystrice.

Rakytovce
V roku 1837 tu začali ťažiť uhlie až do roku 1929, kedy bola ťažba definitívne ukončená. Bola vybudovaná 120 metrová štôlňa Jozef a najúspešnejšie ťažobné obdobia boli 1879 – 1889, 1892 – 1902 a 1906 – 1913. Za zmienku stojí prirodzený povrchový odkryv uhlia spôsobený zarezávaním Banského potoka.

Uľanka
Nesie meno po Gotzelovi Ulmanovi, ktorému toto územie patrilo na prelome 14. a 15. storočia. V čase baníckej prosperity boli takmer všetci muži baníkmi.

Jakub
Časť známa už od roku 1390 a v rokoch 1546 – 1848 časť patrila Banskej komore, ktorá tu postavila vápenku, v blízkom Novom Svete drôtovňu a aj valcovňu na plech. V strede dediny sa nachádza gotický kostol, do maďarského Ostrihomu premiestnili jeho vzácny neskorogotický tabuľový oltár s výjavmi zo života sv. Jakuba. Nad Jakubom sa nachádza pozostatok lesostepi a nad Novým Svetom sa nachádzajú penovcové vodopády s jazierkami.

Kostiviarska
Známa od roku 1387, neskôr patrila mestu a Banskej komore. Vybudoval sa tu železný skujňovací hámor. Zhruba od roku 1960 je tu vápencový lom, z ktorého sa prepravovala surovina na výrobu cementu po 8 km dlhej lanovke do cementárne.

Šalková

Patrí medzi obce, ktorých prvá písomná zmienka je už zo 14. storočia (1359). Viac ako 400 rokov patrila Ľupčianskemu panstvu.
 
Zdroj: Wikipedia